| خدمات دفترکار سپنتا

مشاهده فیلم های آموزشی آفیس مجازی

برای آشنایی هر چه بیشتر با امکانات و ویژگی های آفیس مجازی سپنتا، یکسری مستندات و فیلم های آموزشی آماده شده است. این فیلم ها در واقع نحوه کارکرد آفیس مجازی سپنتا را نمایش می دهند، از جمله:


  • آفیس مجازی در یک نگاه
  • فیلم آموزشی نحوه کار با تقویم کاری
  • نحوه کار با مدیریت وظایف
  • نحوه کار با چارت سازمانی
  • تنظیمات لیست ها و کتابخانه ها
  • راهنمای مجوز دهی در آفیس مجازی

برای مشاهده و دریافت آنها می توانید به صفحه راهنمای دفترکار مجازی در آدرس http://office.sepanta.net/vOfficeHelp مراجعه کنید.